Đôi lúc bạn bất lực với cài đặt

cài đặt nodejs npm với nvm trong centos 7 - Node Version Manager

2021-07-02 1347 lượt xem

Cài đặt Node Version Manager

Để cài đặt Node Version Manager các bạn sử dụng lệnh sau

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.11/install.sh | bash

Cài đặt NodeJS

Sau khi đã cài đặt Node Version Manager các bạn có thể liệt kê các phiên bản NodeJS có thể cài đặt bằng lệnh sau

nvm list-remote

 

Sau khi đã chọn được phiên bản NodeJS muốn cài đặt các bạn có thể sử dụng lệnh sau để cài đặt

nvm install v14.17.2

Kiểm tra phiên bản NodeJS

Để kiểm tra xem NodeJS đã được cài đặt hay chưa, hãy dùng lệnh sau để kiểm tra phiên bản NodeJS đã cài đặt

node --version
những tag