RESTful API Là Gì. RESTful API là một tiêu chuẩn dùng trong việc thết kế các thiết kế API cho các ứng dụng web để quản lý các resource.

RESTful API

2020-12-16 928 lượt xem
Mục lục [ hide ]

RESTful API is an architectural style for an application program interface (API) that uses HTTP requests to access and use data. That data can be used to GET, PUT, POST and DELETE data types, which refers to the reading, updating, creating and deleting of operations concerning resources.

có thể dịch tạm như sau: 

RESTful API là

1 kiến trúc dành cho API mà nó có thể sử dụng HTTP reqquest để truy cập và sử dụng dữ liệu. Các data đó có thể được sử dụng phương thức GET, POST, PUT, DELETE từ đó có thể đọc, cập nhật, tạo và xóa các hoạt động liên quan đến tài nguyên.