Rất hiển nhiên là chúng ta viết test nhằm mục đích hạn chế được càng nhiều lõi càng tốt, đảm bảo những gì chúng ta viết ra chạy đúng như chúng ta mong muốn. Chủ đề này giúp người đọc hiểu hơn về unit test

Unit test trong reactjs

2022-02-12 424 lượt xem
Mục lục [ hide ]

Rất hiển nhiên là chúng ta viết test nhằm mục đích hạn chế được càng nhiều lõi càng tốt, đảm bảo những gì chúng ta viết ra chạy đúng như chúng ta mong muốn. Chủ đề này giúp người đọc hiểu hơn về unit test

những chủ đề khác