CSS Preprocessors là ngôn ngữ tiền xử lý CSS. Là một ngôn ngữ kịch bản mở rộng của CSS và được biên dịch thành cú pháp CSS giúp bạn viết CSS nhanh hơn và có cấu trúc rõ ràng hơn.

sass scss - preprocessor

2021-01-26 944 lượt xem

SASS - SCSS là gì

SASS/SCSS là một chương trình tiền xử lý CSS (CSS preprocessor). Nó giúp bạn viết CSS theo cách của một ngôn ngữ lập trình, có cấu trúc rõ ràng, rành mạch, dễ phát triển và bảo trì code hơn.

SASS và SCSS về bản chất vấn đề là giống nhau, chỉ khác nhau ở cách viết 

Sass là chữ viết tắt của Syntactically Awesome Style Sheets, chương trình tiền xử lý bằng ngôn ngữ kịch bản (Preprocessor Scripting Language ), sẽ được biên dịch thành CSS. 

Quy luật của SCSS

  • Xếp chồng – Nested Rules

  • Biến – variable

  • Quy tắc Mixin

  • Kế thừa – Extends

  • Import

  • Vòng lặp - loop

  • Mệnh đề điều kiện - IF

Bài viết trong chủ đề sass scss - preprocessor