Visual studio code tutorials.

VScode

2022-12-29 64 lượt xem

Giới thiệu về VScode

Nó là một open-source IDE phổ biến sinh ra với mục đích soạn thảo cho những ngôn ngữ lập trình phổ biến.

Nó hỗ trợ Windows, Linux và macOS. Mặc định nó có thể hỗ trợ các ngôn ngữ phổ biến - JavaScript, NodeJS, TypeScript và Nodejs.

Các tính năng của Visual Studio Code

  • Debugging
  • Included GitHub support
  • Syntax highlight
  • Extend plugin support
  • Inbuilt Debug Support
  • Git Plugin
  • SSH integration
  • Terminal
  • Code Snippets
  • Code refactoring

 

Bài viết trong chủ đề VScode
những chủ đề khác