Xin chào tất cả các bạn mình là Hùng. Nội dung series đầu tiên mình muốn làm và gửi gắm đến mọi người đó là series hướng dẫn lập trình android cơ bản cho những người đang muốn tiếp cận ngôn ngữ lập trình này.

android

2020-09-13 14502 lượt xem
Mục lục [ hide ]

content android

sẽ có loạt bài như sau

Bài 0: cài jdk code java

Bài 1: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Android studio, máy ảo Genymotion.

Bài 2: Hướng dẫn tạo một Project Android và chạy thử đầu tiên.

Bài 3: Hướng dẫn lưu trữ và clone code trên Github trên Android Studio.

Bài 4: Cấu trúc Project trong lập trình Android

Bài 5: Activity là gì và vòng đời của nó?

Bài 6: AndroidMainifest.xml

Bài 7: Layout trong android

Bài 8: Textview, EditText, Button, ImageView

Bài 9: LinnearLayout,RelativeLayout trong android

Bài 10: Thiết kế layout android với Java Code

Thực hành: Làm layout màn hình login Facebook

Bài 11: ID trong android

Bài 12: Xử lí sự kiện onClick và onLongClick trong Android

Thực hành: Làm ứng dụng máy tính bỏ túi

Bài 13: Checkbox, RadioButton, ImageView

Bài 14: Spinner

Bài 15: DatePicker, TimePicker

Bài 16: Dialog vs AlertDialog

Bài 17: ListView trong Android

Bài 18: Custom Listview trong Android

Thực hành: Làm ứng dụng danh bạ

Bài 19: Chuyển đổi giữa các Activity với nhau trong Android

Bài 20: Truyền dữ liệu giữa các Activity

Bài 21: Truyền dữ liệu và lắng nghe kết quả trả về giữa các Activity

Bài 22: Cấp quyền trong Android

Bài 23: Debug trong Android Studio

Thực hành: Xây dựng ứng dụng lịch sử chi tiêu hàng ngày

Bonus: Hướng dẫn kiếm tiền trên ứng dụng Android

Lập trình Android - Java
§1 Android Studio - Ứng dụng đầu tiên
§2 Thành phần ứng dụng
§3 Vòng đời Activity
§4 Activity cơ bản
§5 Lưu và phục hồi trạng thái
§6 View, ViewGroup, Layout
§7 TextView
§8 Button
§9 CheckBox
§10 Switch / SwitchCompat
§11 ToggleButton
§12 RadioButton
§13 TextClock
§14 EditText
§15 ImageView / ImageButton
§16 FrameLayout
§17 LinearLayout
§18 ListView
§19 ConstraintLayout
§20 TableLayout
§21 RelativeLayout
§22 Drawable - shape
§23 BitmapDrawable
§24 VectorDrawable
§25 NinePatchDrawable
§26 LayerDrawable
§27 StateListDrawable
§28 ActionBar - Toolbar
§29 Snackbar
§30 FAB - FloatingActionButton
§31 RecylerView
§32 CoordinatorLayout 1
§33 CoordinatorLayout 2
§34 Broadcast Intent
§35 Theme Android (1)
§36 Theme Android (2)
§37 SQlite (1)
§38 SQlite (2)
§39 Màn hình Ngang - Dọc

 

Bài 1: Shared Preferences trong android

Bài 2: Đọc ghi dữ liệu với bộ nhớ trong Internal Storage

Bài 3: Đọc ghi dữ liệu với bộ nhớ ngoài External Storage

Bài 4: SQLite trong android

Bài 5: Broadcast Receiver

Bài 6: Service trong android

Bài thực hành: Làm ứng dụng báo thức trên Android

Bài 7: Content Provider

Bài 8: Notifications

Bài 9: Asynctask trong android

Bài 10: Animation

Bài 11: Fragment trong android

Bài 12: Network trong android

Bài 13: Webview trong android

Bài 14: Recycler view trong Android

Bài thực hành: Làm ứng dụng đọc tin tức

Bài viết trong chủ đề android
sửa lỗi genymotion lỗi không thể start vitualbox
Cách kiểm tra phiên bản hệ điều hành Android
list view trong android căn bản
RecyclerView trong Android - Lập trình Android cơ bản
Thuộc tính style trong các View lập trình Android
3 phương pháp bắt sự kiện click cho view android
THIẾT KẾ LAYOUT ANDROID BẰNG CODE JAVA
Thành phần ứng dụng android - ebudezain blog
Sử dụng REST API
BÀI 1 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ANDROID STUDIO VÀ MÁY ẢO GENYMOTION
những chủ đề khác