GraphQL là một ngôn ngữ thao tác và truy vấn dữ liệu mã nguồn mở cho các API và một thời gian chạy để thực hiện các truy vấn với dữ liệu hiện có. GraphQL được Facebook phát triển nội bộ vào năm 2012 trước khi phát hành công khai vào năm 2015.

GraphQL

2022-02-20 473 lượt xem
Mục lục [ hide ]

GraphQL là một ngôn ngữ thao tác và truy vấn dữ liệu mã nguồn mở cho các API và một thời gian chạy để thực hiện các truy vấn với dữ liệu hiện có. GraphQL được Facebook phát triển nội bộ vào năm 2012 trước khi phát hành công khai vào năm 2015.

Bài viết trong chủ đề GraphQL
những chủ đề khác