khi làm việc cũng như quản lý với linux bạn không thể không biết đến cách thực thi nhiều lệnh cùng nhau trong linux. Chủ đề này là 1 loạt bài nói về shell - bash