Đôi khi bạn muốn tạo nhanh 1 nodejs app khung cho ứng dụng, và việc làm trên khá tốn thời gian phức tạp? Bạn mắc phải trường hợp trên thì nên dùng thử Express application generator.

Tạo 1 app nodejs đầu tiên sử dụng Express application generator 2021

2021-07-03 1597 lượt xem

Express application generator

Đây là gói công cụ của npm nhằm generator tool 1 cách tự động. Bạn tmaj hiểu nó sẽ tạo cho bạn 1 cấu trúc folder chuẩn. Sau này teamwork cũng sẽ dễ hiểu cách tổ chức của từng ngừoi trong nhóm hơn nếu không có 1 cái gì đấy làm chuẩn chung. 

Bạn có thể chạy generator tool  bằng lệnh npx (có sẵn trong Node.js 8.2.0).

npx express-generator

kết quả : 

 

Lưu ý cho các version nodejs cũ hơn bạn cần cài vào: 

npm install -g express-generator
express

Nếu muốn tuỳ chọn 1 vài option bạn cần gõ lệnh sau: 

express -h 
# ví dụ : bạn tạo thư mục CHAT với app bạn dùng view là pug thì gọi: 
express --view=pug CHAT

Bạninstall dependencies

Bạn mới chỉ cài đặt cấu trúc thư mục thôi, bây giừo bạn muốn chạy thì bạn cần install node_module vào: 

npm install

Sau đó bạn sẽ có thể run app rồi: 

1. TrênMacOS hoặcLinux bạn cần chạy lệnh sau dưới terminal:

DEBUG=chat:* npm start

2. TrênWindows bạn dùng Command Prompt

> set DEBUG=chat:* & npm start

Cái chữ DEBUG=chat thực chất là trong code nó define. bạn chỉ cần npm start là nó chạy rồi, nhưungf trong package.json nó có lạ 1 chút là chạy thư mục bin/www : 

rồi trong file bin/www đó lại define như này : 

Cái app thì dĩ nhiên được load từ trong app.js do chính nó define thay vì bạn tự code 1 file index riêng. 😄 chỉ vọn vẹn vậy thôi

Rồi sau khi chạy lệnh trên thì thành quả bạn đạt được là gõ đường dẫn http://localhost:3000 là ra :d 

Tại sao lại :3000 là cũng trong đó bạn thấy code nó load ưu tiên trong file process.env.PORT nghĩa là load trong 1 file .env nếu có cái PORT do bạn định nghĩa thì lấy không thì mặc định 3000 😄 

Bài viết dành cho ngừoi mới nên hơi chi tiết 😄 mình dừng tại đây. nếu bạn nào quan tâm cách nhúng socket vào project thì có thể xem phần 2: Nhúng socket vào generated Express-Generator application

những tag
bài viết trong chủ đề