Mọi thứ đang bình thường thì nay là 2021 và github có thay đổi token xác thực dẫn đến lỗi : Support for password authentication was removed. Please use a personal access token instead. Bài này mình chia sẽ cách cấp token clone hay làm gì với git.

fix lỗi fatal: Authentication failed for https Git gỡ bỏ xác thực mật khẩu

2021-08-23 7101 lượt xem

Kể từ ngày Ngày 13 tháng 8 năm 2021, Những ai có dùng github mà cần xác thực thông qua username và password đều toang hết cả 😄 vì github thay đổi phương thức xác thực đã được thông báo từ rất lâu trước đó. 

cụ thẻ ở link này : https://github.blog/2020-12-15-token-authentication-requirements-for-git-operations/

Đại ý của cái link là bạn nên cấp cái token khác đi, cái token haowcj cách xác thực cũ đã bị bõ đi rồi. 

Loại bõ token cũ

Về cơ bản thông tin đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn cần xóa nó đi:

Chạy lại 2 lệnh command sau: 

git config --global --unset credential.helper

git config credential.helper store

Sau khi nhập 2 lệnh trên thì nếu bạn muốn push là nó bắt bạn xác thwucj lại - credentials.

Tạo token github

Đăng nhập vào github của bạn rồi vào link sau: https://github.com/settings/tokens.

Bấm vô gennerate new token\

Đặt đại cái tên rồi chọn vào 3 mục lớn: repo, workflow, gist

Sau đó bấm vô generate token.

Sau đó bạn sẽ được 1 cái token tương ứng nhớ copy lại chứ bạn reload trang web phát là nó ẩn đi đó 😄 

Cập nhật github repo

Nếu bạn clone thì sửa lại cái git thành dạng này: 

git clone https://<token>@github.com/<username>/<repo>

 hoặc nếu bạn đã có repo thì dùng lệnh này để sửa lại cái repo

git remote set-url origin https://<token>@github.com/<username>/<repo>