Bài này hướng dẫn bạn cách backup database postgre sử dụng pg_dump và psql

cách export và import database postgre

2021-03-10 3035 lượt xem
Nguyễn Văn Sơn

pg_dump là gì

PostgreSQL bao gồm một tiện ích được gọi  " pg_dump " được dùng để kết xuất thông tin database vào một file cho mục đích sao lưu.

PostgreSQL cung cấp cho chúng ta công cụ pg_dump để thực hiện backup database dễ dàng. Muốn dùng pg_dump trong linux thì bạn cần cung cấp cho linux biến môi trường. Ví dụ mac thì xem qua cách config biến môi trường trong macos. Windows thì bạn vào variable rồi thêm path thôi. 

Để sử dụng lệnh pg_dump trong windows mà chưa có biến môi trường thì bạn cứ vào nơi cài postgre trong ProgramFile rồi tìm đến thư mục bin của PostgreSql, sau đó mở cmd tại đó. 

Export sql với pg_dump

bạn gọi lệnh này để tạo file sql 

pg_dump -h 127.0.0.1 -p 5432 -U postgres  [database_name] > [path_directory]/file.sql

xong bây giờ lấy file về máy mà import vào thôi  

PSQL là gì

Mình vừa export sql với pg_dump và song song với việc dùng lệnh pg_dump để export chúng ta sẽ có công cụ psql để import.

Import Database postGre vừa export ra vào db

dĩ nhiên phải tạo mới cái db mới có database_name nghen 

psql  -h 127.0.0.1 -p 5432 -U postgres  [database_name] < [path_đến_file_sql] 
# hoặc 
psql -h localhost -d  [database_name] -U postgres -f [path_đến_file_sql]