Bạn đang làm việc trên jwt ngon quá chời rồi pull code về máy khác lỗi bà nó cái jwt khốn nạn thì bạn tìm đúng bài rồi.

fix lỗi Argument 3 passed to Lcobucci JWT Signer Hmac doVerify must be an instance of Lcobucci JWT Signer Key

2021-07-11 1233 lượt xem

Bạn đang thực hiện một dự án về laravel,  cũng đang dùng tymon/jwt-auth. Nó đang hoạt động tốt nhưng bây giờ hiển thị lỗi này:

Argument 3 passed to Lcobucci / JWT / Signer / Hmac::doVerify() must be 
an instance of Lcobucci\JWT\Signer\Key, null given, called in ... 

Nguyên nhân lỗi

Cái laravel bạn cần cung cấp cái Key trong file .env đó. Khi pull code về bạn có dùng lớp user thì nó có mã hoá password cần dùng cái key đó. Bạn không generate mới cái key thì nó ngáo cmnl 😄 

Cách fix lỗi

Chạy lần lượt mấy cái lệnh dưới đây để vừa generate key, tạo lại cái key secret của jwt và xoá cache đi: 

php artisan key:generate
php artisan jwt:secret
php artisan cache:clear
php artisan config:clear
những tag
bài viết trong chủ đề