kết nối socket trong react.

Cài kết nối socket client trong react với nodejs

2021-07-14 1542 lượt xem

Cài đặt package cần thiết

dĩ nhiên muốn dùng socket kết nối đến nodejs thì chúng ta cần có socket.io-client.

mình hay dùng socket client 2.3 nên cách install như sau: (khá ổn định nếu bạn dùng server socket 2.3 )

npm i socket.io-client@^2.3.0

Cách cài đặt version mới nhất như sau: (khuyến nghị không nên dùng nếu bạn chưa rành socket) 

npm i socket.io-client

 

Sau khi có rồi mình có thể chạy lệnh init rồi 😄 

Code react

import React, { Component } from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom'
/// soccket 
import socketIOClient from "socket.io-client"

class App extends Component {

  constructor(props) {
    super(props)
    const param = { query: 'token=' + jwt }
    const socket = socketIOClient('http://localhost:3000', param )
    console.log("connected ở đây không thành công đâu " + socket.connected);
    socket.on('connect', function() {
      console.log("Successfully connected!");
      if(socket.connected){
        console.log("connected ở đây sẽ thành công " + socket.connected);
      }
    })
    .on('error', function(error) {
      console.log(error, "có lỗi ")
    })
  }

  render() {
    
    return (
      <div className="AppComponent" id="Application">
        đây là app react
      </div>
    )
  }
}
export default App;

if (document.getElementById('example')) {
  ReactDOM.render(<App />, document.getElementById('example'));
}

server nodejs

ở server nodejs thì mình có đề cập ở bài này bạn có thể tham khảo: thêm socket io vào website có query param - yếu tố xác thực jwt

Kết quả

những tag