lỗi mmap() failed: [12] Cannot allocate memory (allocated 722296832) (tried to allocate 8062492 bytes)

xử lý lỗi tràn bộ nhớ server vultr 5 đỗ nam trung mmap() failed: [12] Cannot allocate memory (allocated 722296832)

2020-11-21 1552 lượt xem
Mục lục [ hide ]

mmap() failed: [12] Cannot allocate memory

PHP Fatal error:  Out of memory (allocated 722296832) (tried to allocate 8062492 bytes) in /usr/share/php/Composer/Util/RemoteFilesystem.php on line 419

lỗi này là : 

Nếu bạn chỉ có 1G cho máy thì sẽ không đủ để chạy Composer. Bạn cần ít nhất 1,5G RAM để chạy nó.

và giải pháp là bạn lần lượt run các lệnh sau: 

df -h
dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=1024
sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=1024
mkswap /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
echo 'echo "/swapfile  none  swap  defaults  0  0" >> /etc/fstab' | sudo sh
free -m
bài viết trong chủ đề