hướng dẫn này nhằm hiển thị (liệt kê) tất cả các cơ sở dữ liệu MySQL thông qua dòng lệnh

tìm hiểu cách SHOW database mysql Ubuntu thông qua cmd terminal

2021-04-01 2382 lượt xem
Trương thị Thuỳ trang

show mysql database

Đăng nhập vào MySQL

Trước tiên, bạn cần đăng nhập vào máy chủ MySQL từ dòng lệnh bằng lệnh sau trong terminal:

mysql -u root -p

Trong đó, -u là cờ người dùng ( ngừoi dùng là root ). và bạn cần nhập password vào. 

Bây giờ bạn sẽ ở một dấu nhắc mysql> trông rất giống thế này:

 mysql> 
# hoặc 
MariaDB [(none)]>

Hiển thị (Xem) Tất cả Cơ sở dữ liệu MySQL

SHOW DATABASES;

Kết quả của bạn sẽ tương tự như sau:

 mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| test        |
| land        |
+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)
bài viết trong chủ đề