Cách thức tìm php.init trong linux

tìm đường dẫn đến php.init trong linux mac ubuntu vps

2021-03-10 1143 lượt xem
Vũ minh đạo

File php.ini là gì?

file php.init chứa thông số cấu hình dành cho php của bạn nên khi bạn muốn cấu hình lại 1 số thứ thuộc về php thì trước hết bạn phải tìm thông số đường dẫn php init

Câu lệnh tìm đường dẫn php init

Thực hiện sử dụng lệnh sau :

php -i | grep "Loaded Configuration File"
# Loaded Configuration File => /etc/php/7.3/cli/php.ini

Đường dẫn file ‘/etc/php/7.3/cli/php.ini‘ chính là đường dẫn file php.ini mà PHP đang sử dụng.