cách fix lỗi Logon failed, use ctrl+c to cancel basic credential prompt.

fix lỗi Logon failed use ctrl+c to cancel basic credential prompt

2021-01-25 3403 lượt xem

Logon failed, use ctrl+c to cancel basic credential prompt

Khi bạn làm việc với git bạn sẽ thấy hiện tượng này: 

Và lỗi này xuất hiện khi version git của bạn không khớp. Nó xảy ra nếu git không được cập nhật lên phiên bản mới nhất. Bạn cần hoặc là cập nhật git hoặc là gỡ ra cài version mới nhất cho nó

Cách Cập nhật

windows

git update-git-for-windows

Linux hoặc Unix

git update