Nếu bạn muốn nạp mongo db vào trong hệ thống để đỡ phải call api qua lại giữa nhiều nền tảng thì bạn cài hẳn cái extention để có thể connect vào mongo. và bạn cũng cần cài mongodb driver để connect trên

Cài đặt mongodb driver cho php connect trong vps ubuntu 18.04

2021-07-01 1028 lượt xem

Cài mongodb Driver

thử chạy lệnh này : 

sudo apt-get install php7.3-mongodb

nếu có lỗi, ví dụ lỗi này: 

 Fetched 481 kB in 2s (195 kB/s)
E: Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/ondrej/php/ubuntu/pool/main/p/php8.0/php8.0-common_8.0.3-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.95.85 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?

thì bạn cần thêm kho lưu trữ này adding the ppa repository ondrej/php 

Cách thêm kho lưu trữ ondrej/php và cài mongodb driver

sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update
sudo apt-get install php7.3-mongodb 

Kiểm tra php info

Có vậy là thành công: