Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn một số Phương pháp PHP mà bạn có thể dễ dàng tải xuống hình ảnh máy chủ từ xa trên máy chủ cục bộ của mình.

ba con đường để download image từ 1 url trong php

2022-02-12 658 lượt xem

Giả sử bạn không có quyền truy cập FTP vào hình ảnh nhưng bạn có thể truy cập hình ảnh qua cổng http và bạn muốn thực hiện tải xuống hàng loạt hình ảnh sử dụng php.


Các phương pháp này rất hữu ích và bạn có thể thử bất kỳ phương pháp nào trong số chúng để tải xuống và lưu ảnh từ xa vào thư mục máy chủ của mình.

Phương pháp 1:sử dụng function copy trong php

copy("REMOTE SERVER IMAGE URL", 'LOCAL SERVER PATH');
// ie:
copy("http://example.com/profile.jpg", 'images/profile.jpg');

Phương pháp 2 : sử dụng file_get_contents

$content = file_get_contents('http://example.com/profile.jpg');
file_put_contents('images/profile.jpg', $content);

Phương pháp 3: sử dụng CURL để thiết lập những kết nối quan trọng

$ch = curl_init('http://example.com/profile.jpg');
$fp = fopen('images/profile.jpg', 'wb');
curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $fp);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
curl_exec($ch);
curl_close($ch);
fclose($fp);

 

những tag